Târgovişte: Convocarea Consiliului Local al Municipiului

DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Târgovişte în şedinţă ordinară în ziua de 23.04.2021
Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

■ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;

■ Prevederile H.G. nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021 > precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

■ Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;

■ Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) şi art, 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;


DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 23 aprilie 2021, ora 9:00, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
Art. 2 Dispoziţia de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii municipali pot formula şi transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgovişte – e-mail (consiliul.local.tgv@gmail.com).

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIŞTE DIN DATA DE 23.04.2021
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Târgovişte pentru anul 2021
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14″, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a Il-a, pentru obiectivul de investiţii „Extindere, Reabilitare (Consolidare, Recompartimentare), Modernizare şi Echipare Creşa nr. 14″ Târgovişte, jud. Dâmboviţa
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Construire locuinţe sociale în Municipiul Târgovişte, Judeţ Dâmboviţa”- SMIS 134109 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creare/modernizare locuri dejoacă pentru copii şi spaţii verzi în Municipiul Târgovişte” -SMIS 134205 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare şi modernizare străzi ZUM 1: str. Oltului, Ion Neculce, Fructelor şi Luceafărului” – SMIS 137253 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Realizare şi dotare Grădiniţa cu program prelungit – strada General I. E. Florescu din Municipiul Târgovişte” – SMIS 137254 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „înfiinţare şi dotare creşă – strada G-ral I.E. Florescu, nr. 8 A din Municipiul Târgovişte” – SMIS 134196 şi a cheltuielilor aferente, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 360/26.09.2019 privind asocierea unităţii administrativ-teritoriale Municipiul Târgovişte, prin Consiliul Local al Municipiului Târgovişte, cu Judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru realizarea în comun a investiţiei „Modernizarea şi reabilitarea drumului de centură al Municipiului Târgovişte” – lotul 1
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării bugetului de venituri si cheltuieli (execuţie bugetară) pentru anul 2020 al societăţii ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pentru anul 2020 ale societăţii ECO-SAL 2005 S.A. Târgovişte
 12. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţilor la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
 13. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.
 14. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Societatea Municipal Construct S.A.
 15. Proiecte de hotărâri privind aprobarea unor Planuri Urbanistice
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1 din data de 30.03.2021 al comisiei de fond locativ
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuinţe ANL către actualii chiriaşi
Târgovişte

leave a reply

error: