Consiliul Judeţean Dâmboviţa a fost convocat în şedinţă ordinară, joi, 10.02.2022, ora 14: 00

            Articol unic – Se convoacă Consiliul Judeţean Dâmboviţa, la iniţiativa preşedintelui consiliului judeţean, în şedinţă ordinară, joi, 10.02.2022, ora 1400, care se va desfăşura în „Sala Unirii” a sediului administrativ, având următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului SĂVOIU IONUȚ-CRISTIAN.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția de dotări necesare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, în anul 2022.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru sumele ce reprezintă subvenţie în valoare de 50 mii lei, pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii – realizarea obiectivelor de investiţii propuse – acordată de Consiliul Judeţean Dâmboviţa în anul 2022 Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind servicii de proiectare în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu, la imobile aparținând Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte.

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici estimaţi şi devizul general pentru obiectivul de investiţii „Proiectare și execuție – conservarea și restaurarea picturii murale din pridvorul BISERICII DOMNEȘTI “ADORMIREA MAICII DOMNULUI” – Cod LMI DB-II-m-A-17237.07.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 8/13.01.2022 pentru aprobarea Notei de Fundamentare privind investițiile Complexului Național Muzeal ”Curtea Domnească” Târgoviște, în anul 2022.

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor de cofinanțare pentru obiective de investii finanțate prin Programul Județean de Dezvoltare Locală.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Punere în siguranță DJ 702 în zona obiectivului – Modernizare DJ 702 Limită judeţ Argeş – Cândeşti Deal – Cândeşti Vale”.

            9. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de utilizare a unui sector aparținând DJ 710 pentru realizarea, de către comuna Bezdead, a unor obiective de investiții.

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea, la terminarea lucrărilor, a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de infrastructură rutieră „Modernizare drumuri de interes local în comuna Glodeni, județul Dâmbovița” derulat în asociere de județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și unitatea administrativ teritorială Glodeni, prin Consiliul Local Glodeni.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului, Caietului de sarcini pentru organizarea și desfășurarea activităților de administrare a drumurilor județene prin gestiune delegată și Acordului cadru/Contract de delegare a gestiunii activităților de administrare a drumurilor județene.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al                                        S.C. CARPATMONTANA SERV S.A. pe anul 2022.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PARC INDUSTRIAL PRIBOIU S.A. pe anul 2022.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A.pe anul 2022.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al                              S.C. LUCRĂRI, DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. pe anul 2022.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei de Fundamentare pentru achiziția a două laptopuri și licențe sistem de operare aferente, necesare compartimentului audit public intern din cadrul Consiliului Județean Dâmbovița.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale nr. 10 și 11 la contractul                     nr. 492/538/29.11.2010 privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciilor publice de depozitare, tratare și valorificare a deșeurilor municipale nepericuloase în județul Dâmbovița, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dâmbovița” prin Consiliul Județean Dâmbovița și S.C. EUROGAS PRESCOM S.R.L.

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării listei bunurilor din domeniul public al județului Dâmbovița, aferente sistemelor de alimentare cu apă, care se transmit ca bunuri de retur către S.C. Compania de Apă Târgoviște-Dâmbovița S.A. în baza Contractului de delegare a gestiunii nr. 3/2624/29.01.2009.

19. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie la S.C. LUCRĂRI, DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. 

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administraţie la S.C. MORENI PARC INDUSTRIAL S.A.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Dâmbovița la data de 31.12.2021.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale judeţului Dâmbovița, la data de 31.12.2021.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al județului, pe anul 2022 și estimări 2023-2025.

              Prezenta convocare constituie şi invitaţie la şedinţă a consilierilor judeţeni.

leave a reply