DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință ordinară în ziua de 16.12.2021

DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgoviște în ședință ordinară în ziua de 16.12.2021.

Primarul Municipiului Târgoviște, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere:

■ Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) și art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
în temeiul art. 196, alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
DISPUNE :

Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgoviște, în ședință ordinară, în ziua de 16 decembrie 2021, ora 14:00, la Sala de Consiliu.
(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziție.
Art. 2 Dispoziția de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii muncipali pot formula și transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgoviște – email: consiliul.local.tgv@gmail.com

PROIECTUL ORDINII DE ZI PENTRU ȘEDINȚA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE DIN DATA DE 16.12.2021

1 . Proiect de hotărâre privind aprobarea rețetei de unități școlare preuniversitare de pe raza Municipiului Târgoviște pentru anul școlar 2022 -2023

2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor contracte de parteneriat pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual

3 . Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, Asociația EcoAssist și Asociația Dezvoltarea Europeană a Comunității Locale, în vederea implementării inițiativei naționale de împădurire pe bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”

4 . Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Teatrului Municipal „Tony Bulandra” Târgoviște

5 . Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului compensațiilor în bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervențiile și activitățile prevăzute în programul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Târgoviște

6 . Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

7 . Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Creșe Târgoviște

8 . Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local, pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

9 . Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale centrelor și serviciilor sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

10 .Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații acordate persoanelor cu handicap grav, în cadrul Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2022

11 .Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției lunare și stabilirea standardelor minime de cost în cadrul Centrelor aparținând Direcției de Asistență Socială, pentru anul 2022

12 .Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenției pentru anul 2022 Fundației Catedrala Eroilor pentru Serviciul social „Căminul pentru persoane vârstnice”

13 .Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Târgoviște pentru anul 2021

14 . Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Târgoviște estimat la data de 31 decembrie 2021

15 .Proiect de hotărâre privind aprobarea la nivelul Municipiului Târgoviște a cuantumului taxei de habitat cu destinație specială de salubrizare pentru anul 2022

16 .Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației Municipiului Târgoviște datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, pentru anul 2022

17 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare adiacentă Grădinii Zoologice și Parcului Chindia”

18 .Proiect de hotărâre privind încetarea Acordului de Parteneriat pentru realizarea proiectului „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE

19 .Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat la data finalizării obiectivului de investiții „MODERNIZAREA ŞI REABILITAREA DRUMULUI DE CENTURĂ AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE”

20 .Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Liceului Tehnologic „Constantin Brâncoveanu” și Liceului Teoretic „Ion Heliade Rădulescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului „Maraton de educație nonformală în Județul Dâmbovița”

21 .Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Colegiului Național „lenăchiță Văcārescu” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea unui proiect în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operațiune compozita, O.S. 6.3, O.S. 6.6

22 .Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Colegiului Economic „Ion Ghica” în vederea susținerii cofinanțării pentru implementarea proiectului „Grădina cu povești-educație nonformală în sistem outdoor” în cadrul apelului de proiecte POCU/987/6/26/ Operațiune compozita, Axa prioritară 6, Educație și competențe

23 .Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Școlii Gimnaziale „Vasile Cârlova” în vederea susținerii cofinanțării pentru

24 .Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 122/06.04.2021 referitoare la aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovița, în perioada 2014 – 2020”, precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului

25·Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.—123/06.04.2021 referitoare la apt*öbarea valorii investițiilor aferente U.A.T. Municipiul Târgoviste și participarea U.A.T. Municipiul Târgoviste la cofmanțarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dambovița, în perioada 2014 – 2020”

26 .Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Realizare bază sportivă la Colegiul Național Constantin Carabella din Târgoviște, Județul Dambovița”

27 .Proiect de hotărâre privind includerea în evidența patrimonială a Municipiului Târgoviște a obiectivului de investiții „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) modernizare și echipare Creșa nr. 16 din Târgoviște”

28 .Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Târgoviște

29 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 07.12.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor cu chirie pentru tineri prin A.N.L.

30 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 6 din data de 07.12.2021 al Comisiei de analiză și repartizare a locuințelor sociale

31 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 3 din data de 07.12.2021 al Comisiei de fond locativ

32 .Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unor locuințe ANL către actualii chiriași

33 .Proiecte de hotărâri privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile

leave a reply