DISPOZIŢIE privind convocarea Consiliului Local Municipal Târgovişte


Primarul Municipiului Târgovişte, jr. Daniel-Cristian Stan, având în vedere: ■ Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
■ Prevederile H.G. nr. 3/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
■ Prevederile HCL nr. 152/30.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Municipal Târgovişte;
■ Prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5) şi art. 135 alin. (4) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;
DISPUNE :
Art. 1 (1) Se convoacă Consiliul Local Municipal Târgovişte, în şedinţă ordinară, în ziua de 28 ianuarie 2021, ora 14:00, la Sala de Consiliu.

(2) Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexa la prezenta dispoziţie.
Art. 2 Dispoziţia de convocare împreună cu materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi transmise consilierilor municipali în format electronic, pe adresele personale de e-mail.
Art. 3 Consilierii municipali pot formula şi transmite electronic amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, la Secretarul General al Municipiului Târgovişte – e-mail (consiliul.local.tgv@gmail.com).

PROIECTUL ORDINII DE ZI LA ŞEDINŢA ORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIŞTE DIN DATA DE 28.01.2021

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgovişte şi al S.P.C.L.E.P. Târgovişte
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Societăţii Servicii Publice Municipale Târgovişte S.R.L.
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. Târgovişte
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului Târgovişte în Adunarea Generală a Asociaţilor la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.
 5. Proiect de hotărâre privind implementarea măsurilor dispuse de legislaţia specifică privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice la Societatea ECO-SAL 2005 S.A. TÂRGOVIŞTE
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare dintre Municipiul Târgovişte şi Judeţul Dâmboviţa, în vederea participării la Târgul de Turism al României, virtual, ediţia de primăvară, organizat de ROMEXPO în perioada 18 21 februarie 2021
 7. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 22/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2″
 8. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 265/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II—a, pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 2″
 9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 23/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 13″
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 267/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de Ia bugetul de stat, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II a, pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 13″
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14″, Târgovişte, jud. Dâmboviţa
 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 268/28.07.2017 privind finanţarea de Ia bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II—a, pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 14″ Târgovişte, jud. Dâmboviţa
 4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 25/30.01.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16”
 5. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 269/28.07.2017 privind finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală, etapa a II—a, pentru obiectivul de investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare), modernizare şi echipare Creşa nr. 16*
 6. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 386/10.10.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul „Amenajare skatepark în Municipiul Târgovişte – adiacent Parcului Chindia”
 7. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a reţelei de iluminat public stradal din Bulevardul Regele Ferdinand
 8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Târgovişte a bunurilor ce compun drumul de legătură DJ 720E Gara Târgovişte Sud – Centura Municipiului Târgovişte (Bulevardul Regele Ferdinand)
 9. Proiect de hotărâre privind includerea în evidenţa patrimonială a Municipiului Târgovişte a bunurilor ce alcătuiesc obiectivul de

investiţii „Extindere, reabilitare (consolidare, recompartimentare) modernizare Creşa nr. 14 Târgovişte”

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Târgovişte
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al Municipiului Târgovişte
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei pentru locuinţele construite prin „Programul de construire de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii” realizat de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe în Municipiul Târgovişte, pentru perioada 01.01.2021 -31.12.2021
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 225/30.09.2020 şi H.C.L. nr. 270/26.11.2020 în sensul actualizării preţurilor de vânzare
 5. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului în suprafaţă de 10,5 m2 situat în Municipiul Târgovişte, Parcul Chindia 24.Informare privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, desfăşurată în semestrul al II-lea al anului 2020

leave a reply

error: